PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „DOBRE MIEJSCE” to specjalistycznaprzedszkole terapeutyczne, przedszkole specjalistyczne, przedszkole dla autystów, z autyzmem, zespół Aspergera, zajęcia dla dzieci w przedszkolu, przedszkole w Knurowie, kadra przedszkola, specjaliści przedszkola dobre miejsceplacówka oświatowa została założona w 2022 r. przez  Katarzynę Świstuń  i Grzegorza Świstuń.

Katarzyna Świstuń jest pedagogiem z wieloletnim stażem pracy w placówkach oświatowych ze stopniem awansu nauczyciela dyplomowanego.
Obecnie doktorantka w dyscyplinie pedagogika na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, wykładowca akademicki, pedagog , oligofrenopedagog, nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, terapeuta Integracji Sensorycznej, certyfikowany terapeuta Emphaty Doolls ©, terapeuta ręki, diagnosta FASD ( Alkoholowy
Zespół Płodowy ).
Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Centrum Terapii Dziecięcej “Tęcza” .Działamy w oparciu o prawo oświatowe i podlegamy merytorycznej kontroli Kuratorium w Katowicach.

Jesteśmy placówką niepubliczną wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:

 • Numer RSPO: 478686
 • Numer REGON: 523050639

Przedszkole spełnia wszystkie wymagania Sanepidu, Straży Pożarnej dla placówek oświatowych oraz jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.

CEL

Punkt Przedszkolny przeznaczony dla dzieci niepełnosprawnych, z Zespołem Aspergera i autyzmem oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.

DZIAŁANIA

 • objęcie opieką dzieci od 2,5 do 9 lat i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków prawidłowego rozwoju,
 • sprawowanie opieki odpowiedniej do potrzeb dzieci oraz możliwości przedszkola
 • wspieranie rodziców w opiece nad dziećmi i w procesie wychowania, w tym w rozwiązywaniu zaistniałych problemów wychowawczych
 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole
 • rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci,
 • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych ,
 • wychowanie zdrowotne,
 • wychowanie przez sztukę
 • kształtowanie wśród dzieci postaw tolerancji, odmienności kulturowych i narodowościowych oraz poszanowania ich godności światopoglądowej oraz wyznaniowej,
 • kształtowanie umiejętności społecznych
 • nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym przygotowywanie do czytania i kreślenia symboli graficznych,
 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych,
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci,
 • zapewnienie odpowiednich warunków bytowania, co jest miedzy innymi związane z właściwym urządzeniem i wyposażeniem placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne
 • współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) lub innymi pełnoletnimi członkami rodzin dzieci, upoważnionymi przez rodziców,
 • budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz umacnianie więzi z rodziną,
 • organizowanie w ramach potrzeb, różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Przedszkole zapewnia swoim dzieciom i rodzicom prawo do uzyskania rzetelnej i profesjonalnej pomocy, świadczonej zgodnie z zasadami etyki zawodowej, zapewnia poufność, życzliwość i podmiotowe traktowanie.

Dyrekcja przedszkole dba o podnoszenie jakości pracy, przywiązujemy szczególna wagę do warunków, w jakich świadczone są usługi, stale wzbogacamy warsztat pracy naszych specjalistów. Dysponujemy sprzętem do zajęć , inwestujemy w pomoce do zajęć terapeutycznych.

Przedszkole dysponuje następującymi lokalami:

 • dużą i przestrzenną szatnię
 • sekretariat przedszkola,
 • 3 sale do zajęć
 • 1 sala do terapii integracji sensorycznej i zajęć fizjoterapeutycznych,
 • 4 sale przeznaczone do terapii indywidualnych i grupowych w tym logopedycznych, neurologopedycznych, pedagogicznych, psychologicznych
 • 1 sala do psychoterapii

Przedszkole jako obiekt jest w pełni dostosowany do osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji jest parking dla niepełnosprawnych, dojścia do pomieszczeń bez żadnych barier architektonicznych oraz  przystosowana dla osób niepełnosprawnych toaleta. Poniżej galeria pomieszczeń:

budynek przedszkola, monitory interaktywne w przedszkolu, przedszkole terapeutyczne, przedszkole specjalistyczne, przedszkole dla autystów, z autyzmem, zespół Aspergera, zajęcia dla dzieci w przedszkolu, przedszkole w Knurowie, kadra przedszkola, specjaliści przedszkola dobre miejsce