Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD)

Od 01.01.2020 roku nasza Poradnia realizuje Wczesne Wspomaganie Rozwoju.
Dla Państwa przygotowaliśmy szereg informacji dotyczących WWR:

 • Co to jest WWR
 • Procedura organizacji
 • Terapie
 • Gdzie odbywają się zajęcia?
 • Oferta terapii w ramach WWR
 • Podstawa prawna 
 • Cennik 
 • Terapia
 • Regulamin
 • druki do pobrania na WWR.

CO TO JEST WWRD ?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

Wszystkie dzieci od momentu wykrycia u nich dysfunkcji i nieprawidłowości rozwojowych mają prawo do bezpłatnej, kompleksowej, profesjonalnej pomocy.

Jeżeli dostrzegasz nieprawidłowości w rozwoju Twojego dziecka, masz wątpliwości, pytania, coś Cię niepokoi — nie zwlekaj, przyjdź!

Wczesne wspomaganie rozwoju polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Może ono obejmować: psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka, itd.

Realizację WWRD reguluje prawo oświatowe: Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju (DZ U Poz. 1257)

PROCEDURY ORGANIZACJI

Musisz iść z dzieckiem do lekarza pediatry/lekarza specjalisty. Lekarz wyda zaświadczenie lekarskie stwierdzajace opóźnienie/zaburzenie/niepełnosprawność występującą u dziecka, które jest podstawą do wydania opinii WWRD. Konieczne jest, aby lekarz wyszczególnił rodzaj zaburzenia lub niepełnosprawność oraz stwierdził potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju ze względu na jedną lub kilka następujących przyczyn:

 • opóźniony lub zaburzony rozwój psychoruchowy
 • niepełnośprawność ruchową w tym z afazją
 • niepełnosprawność intelektualną
 • niepełnosprawność sprzężoną (kilka niepełnosprawności równocześnie)
 • Autyzm i Zespół Aspergera
 • zaburzenia wzroku, słuchu, mowu.

Z uzyskanym zaświadczeniem pusisz udać sie do Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rejonizacja – sprawdź pod opieką, której poradni Publicznej znajduje się przedszkole Twojego dziecka). Zgłoś dziecko na diagnozę. Wypełnij wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Dołącz do wniosku dokumenty (zaświadczenie lekarskie stwierdzające potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju, wcześniejsze opinie psychologiczne lub pedagogiczne – jeżeli są, dokumenty medyczne). Poradnia powinna w ciągu 30 dni od złożenia wniosku wydać opinię.

Odbierz opinię WWRD z poradni i przyjdź z nią do nas. My się z nią zapoznamy i zespół WWR przydzieli Twojemu dziecku zajęcia odpowiednie do rozpoznanych dysfunkcji.

GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA ?

Zapraszamy do realizacji zajęć w w Niepubliczne Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 'Dobre miejsce” w Knurowie. Jesteśmy  jedną  z  placówek  realizujących  wczesne  wspomaganie  rozwoju  dzieci.  Zajęcia wczesnego  wspomagania prowadzą wykwalifikowani  specjaliści,  terapeuci  posiadający przygotowanie  merytoryczne  i  praktyczne,  odpowiednie  do  rodzaju  niepełnosprawności dziecka  ( logopeda,  pedagog,  fizjoterapeuta, terapeuta SI, psycholog), którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Zespołowy model pracy polega na współpracy wszystkich specjalistów przez cały czas trwania terapii, wspólnym tworzeniu i modyfikowaniu programu terapii. Pozwala to na zapewnienie dziecku i jego rodzinie systematycznej i zintegrowanej pomocy. Pracę zespołu koordynuje Pani Anna Wilczek a nadzór prowadzi Dyrektor Poradni P. Katarzyna Świstuń.

OFERTA TERAPII W RAMACH WWR

PODSTAWA PRAWNA WWR

 • Rozporządzenie MEN z dn. 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
 • Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 • Ustawa z dn. 14 grudnia2016 r. Prawo Oświatowe
 • Rozporządzenie MEN z dn. 07 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych

Więcej informacji uzyskasz w naszym Instytucie, nr tel. 692 43 43 42.

CENNIK WWRD

Zajęcia w ramach WWRD są 100 % refundowane

TERAPIA

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Jest to bardzo nowoczesna i  skuteczna forma  terapii dzieci. Integracja Sensoryczna opiera się na neurofizjologicznych podstawach klinicznej obserwacji i standaryzowanych testach.
W Poradni są przygotowane 3 przestrzenne sale do prowadzenia zajęć.

Geneza metody (SI)

Metoda diagnozy i terapii SI powstała w latach 60-tych w Stanach Zjednoczonych. Twórcą tej metody jest A. Jean Ayres – pracownik naukowy Uniwersytetu Południowej Kalifornii w Los Angeles- psycholog i terapeuta zajęciowy.
A. Jean Ayres zajmowała się zagadnieniami dotyczącymi wpływu zaburzeń integracji sensorycznej na osiągnięcia szkolne oraz codzienne życie dziecka.

Przez lata obserwacji oraz zajęć z dziećmi wypracowała teoretyczne podstawy Integracji Sensorycznej, bazujące na wiedzy z dziedziny neuropsychologii oraz metody diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej.

TRENING UMIEJETNOŚCI SPOŁECZNYCH ( TUS)

Zajęcia TUS (trening umiejętności społecznych) to terapia adresowana do dzieci wykazujących problemy w zakresie funkcjonowania społecznego. Zajęcia są prowadzone w malutkich grupach 2-3 osobowych. Skupiają się na rozwoju emocjonalnym, rozwoju empatii, poprawie umiejętności kontaktów interpersonalnych i współdziałania.

Wszystkie podejmowane działania mają na celu poprawę kontaktów dziecka z otoczeniem, tak z rówieśnikami jak i z dorosłymi i wprowadzenie go w podstawowe zasady panujące w życiu społecznym – kontakt wzrokowy, kontakt fizyczny podczas zabaw w kole, witanie się i żegnanie, odraczanie zachowań w oczekiwaniu na swoją kolej, społecznie akceptowane wyrażanie emocji, współpracę przy wykonywaniu zadań w kilka osób itd.

Terapia pedagogiczna

Służy pomocy dzieciom w przypadku odrzucenia przez grupę rówieśniczą, poprawienia kompetencji społecznych lub w nauce czytania, pisania i liczenia. Skierowana do dzieci mających problemy w przyswajaniu wiadomości oraz umiejętności jakie przewiduje program nauczania Harmonogram zajęć jest indywidualnie dopasowany do potrzeb klienta. Praca polega na kompleksowym podejściu do zaburzeń dziecka.

Terapia ręki

Ma na celu usprawnienie tzw. motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak i dostarczenia wrażeń dotykowych. Są to ćwiczenia oraz zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność chwytu i koordynację pomiędzy dłońmi.

Rehabilitacja/Fizjoterapia

Ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem dostępnych technik i metod „specjalnych” fizjoterapii: (NDT-Bobath, FDM, PNF, t. czaszkowo- krzyżowa, rehabilitacja stomatologiczna, kinesiology taping i inne). Jest to wspomaganie rozwoju ruchowego oraz poznawczego dziecka. Terapia dostosowana do wieku, możliwości i potrzeb dziecka.

Staramy się aby warunki, w których ćwiczy dziecko były zawsze przyjazne i komfortowe, ponieważ tylko w takich okolicznościach dziecko ma szanse uczyć się, zapamiętywać „wrażenia” z ciała, których doświadcza podczas terapii.

Zastosowanie:

 • Uszkodzenia obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego
 • Cechy opóźnienia psychoruchowego
 • Wady genetyczne,
 • Wady postawy.

REGULAMIN
WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DZIECKA NA ZAJĘCIA WWRD


REZYGNACJA DZIECKA Z ZAJĘĆ WWRD

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DZIECKA DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

REZYGNACJA DZIECKA Z ZAJĘĆ W PORADNI

psycholog, psychoterapia Dobre miejsce, poradnia psychologiczno- pedagogiczna knurów, psychoterapia rodzinna, psychoterapia rodzinna, poradnia psychologiczno- pedagogiczna Gliwice, poradnia psychologiczno- pedagogiczna Zabrze, poradnia psychologiczno- pedagogiczna śląsk,