RODO, integracja sensoryczna (SI), terapia SI knurów, terapia SI Gliwice, terapia SI, integracja sensoryczna Śląsk diagnoza integracji sensorycznej województwo śląskie, terapia SI województwo śląskie, terapia integracji sensorycznej Knurów, terapia autyzm Śląsk, terapia ręki Śląskie, terapia zaburzeń Śląsk, zaburzenia równowagi Śląsk, zaburzenia SI, zajęcia grupowe TUS, zespół aspergera, terapia Johansena, trening słuchowy Johansena, indywidulany trening słuchowy Johansena, seksuolog knurów, seksuolog Gliwice, logopeda knurów , logopeda gliwice, neurologopeda knurów, behawioralna, dogoterapia, dietetyk knurów, dietetyk Gliwice, dietetyk kliniczny knurów

KLUCZOWE ZASADY RODO

INFORMACJA DLA PACJENTÓW O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 25.05.2018  informuję, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „ Dobre miejsce” ul. Niepodległości 43/1, 44-190 Knurów

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY I INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych można się kontaktować poprzez adres  e-mail: lub pisemnie na adres korespondencyjny ul. Niepodległości 43/1, 44-190 Knurów.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 • w celach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, : w ramach korzystania z naszych usług bądź przekazanych z Państwa upoważnienia przez lekarzy, zakłady opieki medycznej lub poradni psychologiczno- pedagogicznej. Ponadto dane przetwarzane będą do celów statutowych, ewaluacji, kontroli, monitoringu  i sprawozdawczości;
 • w celach archiwalnych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO;
 • w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO;
 • w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994  r. o rachunkowości.

Podstawa prawna:

 • Statut Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogiczna „ Dobre miejsce”
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
  o wolontariacie
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2017 r.   poz. 459 z późn. zm.);
 • Umowy lub porozumienia łączące strony.

INFORMACJE O KATEGORIACH ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 1. osobom wykonującym zawód: terapeuty SI, psychologa, logopedy, terapeuty uzależnień, dietetyka zatrudnionym lub współpracującym z Poradnią,
 2. innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie upoważnienia nadanego przez Stowarzyszenie,
 3. podmiotom leczniczym współpracującym z Poradnią,  w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
 4. osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu terapeuty SI i kształcącym się osobom wykonującym zawód psychologa, terapeuty i logopedy, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych,
 5. innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „ Dobre miejsce” może przekazywać Pani/Pana dane osobowe do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, wyłącznie w celu kontynuowanie terapii psychologicznej, SI czy  logopedycznej. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy może następować wyłącznie pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w RODO, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej i oświatowej, zgodnie z przepisami prawa.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych, sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowymi jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.