KLUCZOWE ZASADY RODO

INFORMACJA DLA PACJENTÓW O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 25.05.2018  informuję, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „ Dobre miejsce” ul. Niepodległości 43/1, 44-190 Knurów

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY I INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych można się kontaktować poprzez adres  e-mail: lub pisemnie na adres korespondencyjny ul. Niepodległości 43/1, 44-190 Knurów.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 • w celach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, : w ramach korzystania z naszych usług bądź przekazanych z Państwa upoważnienia przez lekarzy, zakłady opieki medycznej lub poradni psychologiczno- pedagogicznej. Ponadto dane przetwarzane będą do celów statutowych, ewaluacji, kontroli, monitoringu  i sprawozdawczości;
 • w celach archiwalnych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO;
 • w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO;
 • w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994  r. o rachunkowości.

Podstawa prawna:

 • Statut Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogiczna „ Dobre miejsce”
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
  o wolontariacie
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2017 r.   poz. 459 z późn. zm.);
 • Umowy lub porozumienia łączące strony.

INFORMACJE O KATEGORIACH ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 1. osobom wykonującym zawód: terapeuty SI, psychologa, logopedy, terapeuty uzależnień, dietetyka zatrudnionym lub współpracującym z Poradnią,
 2. innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie upoważnienia nadanego przez Stowarzyszenie,
 3. podmiotom leczniczym współpracującym z Poradnią,  w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
 4. osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu terapeuty SI i kształcącym się osobom wykonującym zawód psychologa, terapeuty i logopedy, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych,
 5. innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „ Dobre miejsce” może przekazywać Pani/Pana dane osobowe do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, wyłącznie w celu kontynuowanie terapii psychologicznej, SI czy  logopedycznej. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy może następować wyłącznie pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w RODO, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej i oświatowej, zgodnie z przepisami prawa.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych, sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowymi jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.